پورتال مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

[query-result:mainheadline]
[query-result:mainheadline]

اطلاعیه ها

مشاهده همه اطلاعیه های عمومی

مشاهده همه اطلاعیه های عمومی

اخبار مرکز

تازه ترین اخبار مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

برگزاری سری کارگاه های دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی جدیدالورود و سایر اعضای هیات علمی
روشهای ارزشیابی استاد(ارزشیابی 360 درجه)

برگزاری سری کارگاه های دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی جدیدالورود و سایر اعضای هیات علمی

برگزاری دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی جدیدالورود و سایر اعضای هیات علمی
چگونه از دانش پژوهی آموزشی در ارتقاء علمی استفاده کنیم ؟

برگزاری دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی جدیدالورود و سایر اعضای هیات علمی

برگزاری کارگاه توانمندسازی و دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی جدیدالورود و سایر اعضای هیات علمی
چگونه یک سوال چند گزینه ای استاندارد طراحی کنیم (بخش دوم)

برگزاری کارگاه توانمندسازی و دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی جدیدالورود و سایر اعضای هیات علمی

برگزاری کارگاه توانمندسازی از سری کارگاه های دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی جدیدالورود و سایر اعضای هیات علمی
برگزاری کارگاه آشنایی با آیین نامه ارتقاء

برگزاری کارگاه توانمندسازی از سری کارگاه های دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی جدیدالورود و سایر اعضای هیات علمی

برگزاری دومین جشنواره اتا ویژه اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه درراستای پاسخگویی اجتماعی درتاریخ 1402.10.04
برگزاری دومین جشنواره اتا (اشتراک گذاری تجربیات ارزشمند آموزشی)

برگزاری دومین جشنواره اتا ویژه اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه درراستای پاسخگویی اجتماعی درتاریخ 1402.10.04

برگزاری دومین جلسه کارگاه دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی جشنواره اتا به صورت غیرحضوری درتاریخ 1402.10.03
برگزاری دومین جلسه کارگاه دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی جشنواره اتا به صورت غیرحضوری

برگزاری دومین جلسه کارگاه دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی جشنواره اتا به صورت غیرحضوری درتاریخ 1402.10.03

برگزاری اولین جلسه کارگاه دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی جشنواره اتا به صورت مجازی درتاریخ 1402.10.02
برگزاری اولین جلسه کارگاه دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی جشنواره اتا به صورت غیرحضوری

برگزاری اولین جلسه کارگاه دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی جشنواره اتا به صورت مجازی درتاریخ 1402.10.02

برگزاری دومین جشنواره اتا (اشتراک گذاری تجربیات ارزشمند آموزشی منطبق با آموزش پاسخگو ) ویژه دانشجویان در تاریخ 1402.09.20
برگزاری دومین جشنواره اتا ویژه دانشجویان

برگزاری دومین جشنواره اتا (اشتراک گذاری تجربیات ارزشمند آموزشی منطبق با آموزش پاسخگو ) ویژه دانشجویان در تاریخ 1402.09.20

اخبار چندرسانه ای

برگزاری سری کارگاه های دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی جدیدالورود و سایر اعضای هیات علمی

برگزاری سری کارگاه های دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی جدیدالورود و سایر اعضای هیات علمی

عکس

برگزاری دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی جدیدالورود و سایر اعضای هیات علمی

برگزاری دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی جدیدالورود و سایر اعضای هیات علمی

عکس

برگزاری کارگاه توانمندسازی و دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی جدیدالورود و سایر اعضای هیات علمی

برگزاری کارگاه توانمندسازی و دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی جدیدالورود و سایر اعضای هیات علمی

عکس

برگزاری کارگاه توانمندسازی از سری کارگاه های دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی جدیدالورود و سایر اعضای هیات علمی

برگزاری کارگاه توانمندسازی از سری کارگاه های دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی جدیدالورود و سایر اعضای هیات علمی

عکس

درمانگاه بیمارستان پیمانیه مراجعه کنید

ویدئو

برای ویزیت متخصصین عفونی، به کلینیک هنری

صوت

رویدادها

برگزاری دومین جشنواره درون دانشگاهی اشتراک گذاری تجربیات ارزشمند آموزشی در راستای پاسخگویی اجتماعی ویژه اعضای هیات علمی درتاریخ 1402.10.04

برگزاری دومین جشنواره درون دانشگاهی اشتراک گذاری تجربیات ارزشمند آموزشی در راستای پاسخگویی اجتماعی ویژه اعضای هیات علمی درتاریخ 1402.10.04

برگزاری دومین جشنواره درون دانشگاهی اشتراک گذاری تجربیات ارزشمند آموزشی دانشجویان در راستای پاسخگویی اجتماعی درتاریخ 1402.09.20

برگزاری دومین جشنواره درون دانشگاهی اشتراک گذاری تجربیات ارزشمند آموزشی دانشجویان در راستای پاسخگویی اجتماعی درتاریخ 1402.09.20

بیست و پنجمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

بیست و پنجمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

فراخوان بیست و پنجمین همایش کشوری آموزش پزشکی،هفدهمین جشنواره شهید مطهری و ششمین جشنواره ایده های نوآورانه دانشجویی

فراخوان بیست و پنجمین همایش کشوری آموزش پزشکی،هفدهمین جشنواره شهید مطهری و ششمین جشنواره ایده های نوآورانه دانشجویی

خدمات مرکز

...............................

سامانه جامع ارزیابی و اعتباربخشی موسسات و برنامه های آموزش علوم پزشکی

سامانه مدیریت پژوهش (کایپر)

سامانه ملی فعالیت های نوآورانه آموزشی وزارت بهداشت

سامانه گسترش دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی

سامانه ملی مرجعیت علمی در علوم پزشکی

سامانه پایش برنامه عملیاتی

تنظیمات قالب