پورتال مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

ثبت نام در شانزدهمین آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی
توجه : شرکت در المپیاد جهت تمامی دانشجویان آزاد می باشد
میزان آشنایی شما با موارد زیر چگونه است؟